รับสมัครทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2561

 • alt text

รายละเอียดที่ควรทราบ

ประกาศ มทส. เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • 1. ผู้ที่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรียบร้อยแล้ว ในรอบที่ 1 Portfolio
      หรือ รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ หรือ ผู้สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ ทปอ. ส่งข้อมูล
      การสมัครมาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 2. ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่ใช้ในการสมัครในแต่ละรอบตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา และค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้
หลังจากนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • - รายละเอียดข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
1 - 24 พ.ค. 61

ชำระเงินค่าสมัคร
ภายในวันที่ 25 พ.ค. 61

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4 มิ.ย. 61

ดำเนินการสอบคัดเลือก
เปลี่ยนแปลงเป็น 9 มิ.ย. 61
อาคารเรียนรวม 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
22 มิ.ย. 61

ยืนยันสิทธิ์ขอรับทุน (ตัวจริง)
ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 61

ยืนยันสิทธิ์ขอรับทุน (ตัวสำรอง)
ภายในวันที่ 6 ก.ค. 61

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (กรณียังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในประเภท/สาขาวิชาใดๆ)
ภายในวันที่ 6 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ฯ
10 ก.ค. 61

รายงานตัวขึ้นทะเบียน นศ. ใหม่
โปรดติดตามกำหนดการ และข่าวสารกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561