ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 1/2564

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ รายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  – ระบบคลังหน่วยกิต (ไม่ต้องดำเนินการข้อ 2. และ ข้อ 3.)
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่ 1,000 บาท
  (สามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 64 ที่สถาบันการเงินตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน)
  – คำแนะนำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
  – ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่
  นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคารโดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน

 3. ชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา 400 บาท/หน่วยกิต ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร
 4. โปรดศึกษารายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  Online สำหรับนักศึกษา Re-entry ภาค 1/2564 (รายละเอียดตามขั้นตอนการส่งเอกสารตามเอกสารแนบ 1)
  (รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา Online วันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 64)

 5. ตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชาได้ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th เมนูผลการศึกษา (ตรวจสอบผลได้หลังจากสำนักวิชาฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว)
 6. ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 5 ส.ค. 64 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
  – คำแนะนำการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

 7. ลงทะเบียนเรียนทาง Internet ตามปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 8. กิจกรรมอื่น ๆ เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-025
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020