ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการปฏิบัติ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาฯ กำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
  2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา 10,000 บาท (ระหว่างวันที่ 12 – 14 ก.พ. 64 ภายในเวลา 16.00 น. )
    (นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน)
  3. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และยืนยันการรับทุน (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
  4. หากผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนตามข้อ 1 สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเพิ่มเติม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และให้ดำเนินการยืนยันการขอรับทุน ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564  (ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564)
  5. ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา จะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 22 – 23 ก.พ. 64 ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mycas.com หากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
  6. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว ในวันที่ 27 ก.พ. 64 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา หลังจากนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อสอบถาม
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินไม่ได้ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020