แบบสอบถามความประสงค์ผู้ที่ต้องการใช้บริการรถรับ – ส่ง มายังมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

ความประสงค์ผู้ที่ต้องการใช้บริการรถรับ – ส่ง มายังมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio