รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 1/2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ไม่รับสมัคร นศ. กลับเข้าศึกษาใหม่


รายละเอียดการรับสมัคร (สำนักวิชาอื่น ๆ)
 • นักศึกษาบันทึกข้อมูลทาง Internet ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. – 21 มิ.ย. 62
 • ประกาศผลการพิจารณาและกำหนดการต่าง ๆ ทาง http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 9 ก.ค. 2562
 • ผู้สมัครนำใบสมัคร ส่งพร้อม Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยยื่นด้วยตนเองที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2
 • หากประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อที่ฝ่ายรับนักศึกษา

รายละเอียดการรับสมัคร (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

รายละเอียดการรับสมัคร (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)

รายละเอียดการรับสมัคร (สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. บันทึกข้อมูลการสมัครทาง Internet
  – สำนักวิชาอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. – 21 มิ.ย. 62
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ระหว่างวันที่ 3 พ.ค. – 15 ก.ค. 62
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่ 15 ก.ค. 62
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขยายเวลารับสมัคร – วันที่ 15 ก.ค. 62
 2. พิมพ์ใบสมัคร
ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-025
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020