แนวปฏิบัติการกลับเข้าศึกษาใหม่
(Re-entry)

แนวปฏิบัติของแต่ละสำนักวิชา
ระเบียบ มติ ข้อบังคับสำหรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-Entry)