ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดการคัดเลือก ภาค 2/2562

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 คณิตศาสตร์ประยุกต์
2 ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี
3 เคมี
4 ฟิสิกส์
5 ฟิสิกส์ประยุกต์
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 เทคโนโลยีการผลิตพืช
2 เทคโนโลยีอาหาร
3 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
2 วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
3 วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
4 วิศวกรรมวัสดุ
5 วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี
6 วิศวกรรมไฟฟ้า
7 วิศวกรรมนวัตกรรม วิศวกรรมชีวการแพทย์
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010