ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตัวสำรอง กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio (แพทย์ พยาบาล ทันตะ)

                    ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตัวสำรองตามลำดับดังต่อไปนี้ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  ใน วันที่ 26 มกราคม 2563  เวลา 12.30 น. – 15.00 น. ของแต่ละสำนักวิชา ดังนี้

 1. สำนักวิชาแพทยศาสตร์   —ไม่เรียกลำดับสำรอง—
 2. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ –ยืนยันสิทธิ์ครบตามจำนวนแล้ว–
 3. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตัวสำรองลำดับที่  10

                   

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบลำดับการเรียกตัวสำรองจากประกาศด้านบน
 2. ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวสำรอง ดำเนินการได้ใน วันที่ 26 ม.ค. 63  ภายในเวลา 12.30 – 15.00 น.
 3. ตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  สามารถตรวจสอบผลได้ทันทีหลังจากดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 แล้ว
 4. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ในวันที่ 27 – 28 ม.ค. 63
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่คลิกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในขั้นตอนที่ 2 แล้ว โปรดดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหวา่งวันที่ 30 – 31 ม.ค. 63 ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net
 6. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว ในวันที่ 4 ก.พ. 63 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทร. 044-223014 หรือ  044-223015 หรือ 044-223025 หรือ 044-3026
  Fax. 044-223010