สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วิธีการค้นหาข้อมูลในตาราง
  • พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการในช่อง ค้นหา : (มุมบนขวาของตาราง) หรือ
  • คลิกที่หัว Column เพื่อเรียงลำดับข้อมูล
รหัสวิชาชื่อวิชาสาขาวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิธีการจัดการเรียนการสอนช่องทางที่ให้นักศึกษาติดต่อสื่อสาร
617103HEALTH PROMOTIONอนามัยสิ่งแวดล้อมอาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์ (ร่วมสอน)SUT E-Learning, Facebook และ Google ClassroomFacebook Group, REG, Line Group, E-mail: pinnalin@sut.ac.th
617215EPIDEMIOLOGYอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวาSUT E-Learning, Facebook Live และ OBSE-mail: prapat@sut.ac.th, Facebook Group, Line Group รายวิชา, โทรศัพท์ : 3913, 3923
617217NUTRITION FOR PUBLIC HEALTHอนามัยสิ่งแวดล้อมอาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์SUT E-LearningE-mail: pinnalin@sut.ac.th, Facebook Group, Line Group รายวิชา, โทรศัพท์ : 3913, 3923
617218PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION AND HEALTH MANAGEMENTอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชาSUT E-Learning, Facebook group และ Easy classE-mail: chaunjit@sut.ac.th, Facebook Group, Line Group รายวิชา, โทรศัพท์ : 3913, 3923
617219BASIC HEALTH ASSESSMENT AND TREATMENTอนามัยสิ่งแวดล้อมอาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะSUT E-LearningE-mail: winar@sut.ac.th, Facebook Group, Line Group รายวิชา, โทรศัพท์ : 3913, 3923
617220VECTOR CONTROLอนามัยสิ่งแวดล้อมอาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะSUT E-LearningE-mail: winar@sut.ac.th, Facebook Group, Line Group รายวิชา, โทรศัพท์ : 3913, 3923
617326URBAN AND RURAL WATER SUPPLYอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวาSUT E-Learning, Facebook Live และ OBSE-mail: prapat@sut.ac.th, Facebook Group, Line Group รายวิชา, โทรศัพท์ : 3913, 3923
617330SOLID WASTE MANAGEMENTอนามัยสิ่งแวดล้อมอาจารย์ ดร.สุพัตรา เจียวก๊กแจ้งปิดรายวิชาเนื่องจากไม่มี นศ. ลงทะเบียนแจ้งปิดรายวิชาเนื่องจากไม่มี นศ. ลงทะเบียน
617335BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCEอนามัยสิ่งแวดล้อมอาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะSUT E-LearningE-mail: winar@sut.ac.th, Facebook Group, Line Group รายวิชา, โทรศัพท์ : 3913, 3923
617341FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENEอนามัยสิ่งแวดล้อมอาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์SUT E-LearningE-mail: pinnalin@sut.ac.th, Facebook Group, Line Group รายวิชา, โทรศัพท์ : 3913, 3923
617342FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORYอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์SUT E-Learning, Skype, Easy classE-mail: siraporn@sut.ac.th, Facebook Group, Line Group รายวิชา, โทรศัพท์ : 3913, 3923
617345SOLID WASTE MANAGEMENTอนามัยสิ่งแวดล้อมอาจารย์ ดร.สุพัตรา เจียวก๊กVDO การสอนและ Facebook LiveE-mail: supattra.jia@sut.ac.th, Facebook Group, Line Group รายวิชา, โทรศัพท์ : 3913, 3923
617346INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENTอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวาSUT E-Learning, Facebook Live และ OBSE-mail: prapat@sut.ac.th, Facebook Group, Line Group รายวิชา, โทรศัพท์ : 3913, 3923
617347CLEAN WATER MANAGEMENTอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวาSUT E-Learning, Facebook Live และ OBSE-mail: prapat@sut.ac.th, Facebook Group, Line Group รายวิชา, โทรศัพท์ : 3913, 3923
617351INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENTอนามัยสิ่งแวดล้อมอาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะSUT E-LearningE-mail: winar@sut.ac.th, Facebook Group, Line Group รายวิชา, โทรศัพท์ : 3913, 3923
617437ENVIRONMENTAL HEALTH STUDY PROJECTอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชาจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย
617482SEMINAR / SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEMอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชาแจ้งปิดรายวิชาเนื่องจากไม่มี นศ. ลงทะเบียนแจ้งปิดรายวิชาเนื่องจากไม่มี นศ. ลงทะเบียน
617483ENVIRONMENTAL HEALTH STUDY PROJECTอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชาแจ้งปิดรายวิชาเนื่องจากไม่มี นศ. ลงทะเบียนแจ้งปิดรายวิชาเนื่องจากไม่มี นศ. ลงทะเบียน
617484SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEMอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชาจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย
618202PRINCIPLES OF ENGINEERING FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETYอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอ. ว่าที่ ร.ต.กฤษดา เพ็งอารีย์ SUT E-Learning, เว็บไซต์สำนักวิชาฯ, Facebook Live Facebook, E-mail: kritsada@sut.ac.th
618203FLUID MECHANICS FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETYอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอ. ว่าที่ ร.ต.กฤษดา เพ็งอารีย์ SUT E-Learning, เว็บไซต์สำนักวิชาฯ, Facebook Live Facebook, E-mail: kritsada@sut.ac.th
618311INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSISอาชีวอนามัยและความปลอดภัยผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษาSUT E-Learning, Google Classroom, Facebook Live Facebook, E-mail: pongsitb@sut.ac.th
618312OCCUPATIONAL MEDICINEอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ SUT E-Learning, เว็บไซต์สำนักวิชาฯE-mail: chalalai@sut.ac.th
618313INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL ENGINEERINGอาชีวอนามัยและความปลอดภัยผศ. ดร.ขนิษฐา มีวาสนาSUT E-Learning, Google Classroom, Facebook Live Facebook, Line, Reg, E-mail: mkhanidtha@sut.ac.th
618314INDUSTRIAL VENTILATION CONTROLอาชีวอนามัยและความปลอดภัยผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษาSUT E-Learning, Google Classroom, Facebook Live Facebook, E-mail: pongsitb@sut.ac.th
618315FIRE PREVENTION AND CONTROLอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอ. ดร.พรทิพย์ เย็นใจSUT E-Learning, Google Classroom, Facebook Live Facebook, Line, E-mail: pornthip.yj@sut.ac.th
618418OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAININGอาชีวอนามัยและความปลอดภัยปิดรายวิชาปิดรายวิชาปิดรายวิชา
618423SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETYอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอ. ดร.พรทิพย์ เย็นใจจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย Facebook, Line, E-mail: pornthip.yj@sut.ac.th
618424OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECTอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอ. ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย Facebook, E-mail: clthep2559@gmail.com
618425INDUSTRIAL PSYCHOLOGYอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอ. ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์SUT E-Learning, Facebook Live Facebook, E-mail: clthep2559@gmail.com
801102EPIDEMIOLOGYอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวาSUT E-Learning, Facebook Live และ OBSE-mail: prapat@sut.ac.th, Facebook Group, Line Group รายวิชา, โทรศัพท์ : 3913, 3923