ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดการคัดเลือก ภาค 2/2561

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 คณิตศาสตร์ประยุกต์
2 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 ภูมิสารสนเทศ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 สหกิจศึกษา
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 เทคโนโลยีอาหาร
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
2 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี
4 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
5 วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010