รอบที่ 1 : Portfolio

รับสมัคร/ประกาศผล
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 10 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 227 ธ.ค. 61
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 3, 4 14 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อผ่านระบบ Clearing House พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์18 ม.ค. 62
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อผ่านระบบ Clearing House ที่ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว21 ม.ค. 62
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี1 ก.พ. 62
7รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
2. ประเภทสาขาวิชากลุ่ม A
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา21 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมรหัส Clearing House30 ม.ค. 62
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House มีสิทธิ์เข้าศึกษา1 ก.พ. 62
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
3. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะฯ15 ม.ค. 62
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา21 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมรหัส Clearing House30 ม.ค. 62
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House มีสิทธิ์เข้าศึกษา1 ก.พ. 62
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
4. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะฯ15 ม.ค. 62
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา21 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมรหัส Clearing House30 ม.ค. 62
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House มีสิทธิ์เข้าศึกษา1 ก.พ. 62
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
5. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา21 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมรหัส Clearing House30 ม.ค. 62
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House มีสิทธิ์เข้าศึกษา1 ก.พ. 62
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
6. โครงการบุตรเกษตกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา21 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมรหัส Clearing House30 ม.ค. 62
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House มีสิทธิ์เข้าศึกษา1 ก.พ. 62
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
7. โครงการลูกแสดทอง
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา21 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมรหัส Clearing House30 ม.ค. 62
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House มีสิทธิ์เข้าศึกษา1 ก.พ. 62
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
8. โครงการผู้พิการ
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา21 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมรหัส Clearing House30 ม.ค. 62
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House มีสิทธิ์เข้าศึกษา1 ก.พ. 62
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
9. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์4 ม.ค. 62
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา21 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมรหัส Clearing House30 ม.ค. 62
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House มีสิทธิ์เข้าศึกษา1 ก.พ. 62
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
10. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา21 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมรหัส Clearing House30 ม.ค. 62
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House มีสิทธิ์เข้าศึกษา1 ก.พ. 62
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
11. หลักสูตรนานาชาติ
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา21 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมรหัส Clearing House30 ม.ค. 62
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House มีสิทธิ์เข้าศึกษา1 ก.พ. 62
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง