รอบที่ 1 : Portfolio

รับสมัคร/ประกาศผล
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 10 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 227 ธ.ค. 61
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 3, 4 14 ม.ค. 62
4ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี16 ม.ค. 62
5สอบสัมภาษณ์ฯ17 ม.ค. 62
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House18 ม.ค. 62
7นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทำการยืนยันสิทธิ์ เพื่อส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House 18 - 20 ม.ค. 62
8ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ เพื่อส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House21 ม.ค. 62
9นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และได้ทำการยืนยันสิทธิ์ที่ มทส. ทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net เพื่อยืนยันสิทธิ์ Clearing House30 - 31 ม.ค. 62
10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มทส.1 ก.พ. 62
11ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา4 - 10 ก.พ. 62
12รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
2. ประเภทสาขาวิชากลุ่ม A (วิศวะ, เกษตร, IT, MT, ดิจิทัล, วิทย์กีฬา, สาธาฯ)
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์19 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์21 ม.ค. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th22 - 23 ม.ค. 62
6ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง (ถ้ามี) เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th24 - 25 ม.ค. 62
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House28 ม.ค. 62
8ผู้ที่ทำการดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาแล้ว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net30 - 31 ม.ค. 62
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว4 ก.พ. 62
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา4 - 10 ก.พ. 62
11รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
3. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะฯ26 ธ.ค. 61
3ทดสอบทักษะฯ5 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทักษะฯ21 ม.ค. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th22 - 23 ม.ค. 62
6ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง (ถ้ามี) เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th24 - 25 ม.ค. 62
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House28 ม.ค. 62
8 ผู้ที่ทำการดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาแล้ว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net30 - 31 ม.ค. 62
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว4 ก.พ. 62
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา4 - 10 ก.พ. 62
11รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
4. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะฯ15 ม.ค. 62
3ทดสอบทักษะฯ19 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทักษะฯ21 ม.ค. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th22 - 23 ม.ค. 62
6ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง (ถ้ามี) เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th24 - 25 ม.ค. 62
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House28 ม.ค. 62
8ผู้ที่ทำการดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาแล้ว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net30 - 31 ม.ค. 62
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว4 ก.พ. 62
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา4 - 10 ก.พ. 62
11รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
5. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์19 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์21 ม.ค. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th22 - 23 ม.ค. 62
6ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง (ถ้ามี) เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th24 - 25 ม.ค. 62
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House28 ม.ค. 62
8ผู้ที่ทำการดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาแล้ว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net30 - 31 ม.ค. 62
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว4 ก.พ. 62
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา4 - 10 ก.พ. 62
11รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
6. โครงการบุตรเกษตกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์19 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์21 ม.ค. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th22 - 23 ม.ค. 62
6ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง (ถ้ามี) เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th24 - 25 ม.ค. 62
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House28 ม.ค. 62
8ผู้ที่ทำการดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาแล้ว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net30 - 31 ม.ค. 62
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว4 ก.พ. 62
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 4 - 10 ก.พ. 62
11รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
7. โครงการลูกแสดทอง
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์19 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์21 ม.ค. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th22 - 23 ม.ค. 62
6ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง (ถ้ามี) เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th24 - 25 ม.ค. 62
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House28 ม.ค. 62
8ผู้ที่ทำการดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาแล้ว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net30 - 31 ม.ค. 62
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว4 ก.พ. 62
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา4 - 10 ก.พ. 62
11รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
8. โครงการผู้พิการ
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์19 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์21 ม.ค. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ <>http://sutgateway.sut.ac.th22 - 23 ม.ค. 62
6ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง (ถ้ามี) เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th24 - 25 ม.ค. 62
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House28 ม.ค. 62
8ผู้ที่ทำการดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาแล้ว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net30 - 31 ม.ค. 62
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว4 ก.พ. 62
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา4 - 10 ก.พ. 62
11รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
9. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์19 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์21 ม.ค. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th22 - 23 ม.ค. 62
6ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง (ถ้ามี) เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th24 - 25 ม.ค. 62
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House28 ม.ค. 62
8ผู้ที่ทำการดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาแล้ว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net30 - 31 ม.ค. 62
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว4 ก.พ. 62
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา4 - 10 ก.พ. 62
11รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
10. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์19 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์21 ม.ค. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th22 - 23 ม.ค. 62
6ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง (ถ้ามี) เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th24 - 25 ม.ค. 62
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House28 ม.ค. 62
8ผู้ที่ทำการดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาแล้ว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net30 - 31 ม.ค. 62
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว4 ก.พ. 62
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา4 - 10 ก.พ. 62
11รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
11. หลักสูตรนานาชาติ
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์19 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์21 ม.ค. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th22 - 23 ม.ค. 62
6ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง (ถ้ามี) เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th24 - 25 ม.ค. 62
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House28 ม.ค. 62
8ผู้ที่ทำการดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาแล้ว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net30 - 31 ม.ค. 62
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว4 ก.พ. 62
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา4 - 10 ก.พ. 62
11รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์20 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์21 ม.ค. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th22 - 23 ม.ค. 62
6ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง (ถ้ามี) เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th24 - 25 ม.ค. 62
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House28 ม.ค. 62
8ผู้ที่ทำการดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาแล้ว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net30 - 31 ม.ค. 62
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว4 ก.พ. 62
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา4 - 10 ก.พ. 62
11รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
13. โครงการรับสมัครนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 ธ.ค. 61
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์15 ม.ค. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์19 ม.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์21 ม.ค. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th22 - 23 ม.ค. 62
6ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง (ถ้ามี) เข้ามาดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาที่ http://sutgateway.sut.ac.th24 - 25 ม.ค. 62
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House28 ม.ค. 62
8ผู้ที่ทำการดำเนินการยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาแล้ว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net30 - 31 ม.ค. 62
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว4 ก.พ. 62
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา4 - 10 ก.พ. 62
11รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง