รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่

ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่