รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ

ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
  • เริ่มรับสมัคร วันที่  30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562
  • โปรดติดตามรายละเอียดในภายหลัง