นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ยกเลิก การรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
[อ่านเพิ่มเติม]

รับสมัคร/ประกาศผล
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
  • รับสมัคร Online (26 มี.ค. – 29 มิ.ย. 61)
  • ประกาศผลการคัดเลือก (24 ก.ค. 61)
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ภาคการศึกษาที่ 3/2561
  • รับสมัคร Online……….
  • ประกาศผลการคัดเลือก……….