Blog

แบบสอบถามความประสงค์ผู้ที่ต้องการใช้บริการรถรับ – ส่ง มายังมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความประสงค์ผู้ที่ต้องการใช้บริการรถรับ – ส่ง มายังมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

รายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 (ยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ให้มาสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562)

อ่านเพิ่มเติม