กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 - 15 พ.ย. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากมีแก้ไข ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 17 พ.ย. 64)
1 - 15 พ.ย. 64
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก18 พ.ย. 64
4ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
18 - 21 พ.ย. 64
5มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว 23 พ.ย. 64
4กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่24 พ.ย. 64

ภาคการศึกษาที่ 3/2564

จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6