ข่าวสารการสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ)

  • alt text

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

    รับสมัคร Online (บัดนี้ - 8 มิ.ย. 61)
    รับสมัคร Online ขยายเวลารับสมัคร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (บัดนี้ - 22 มิ.ย. 61)
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (27 มิ.ย. 61)
    ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (20 ก.ค. 61)

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

   รับสมัคร Online ..........
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ..........
   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ..........

ภาคการศึกษาที่ 3/2560