สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น

กำหนดการรับสมัคร / ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online20 ม.ค. – 15 ก.พ. 64
ภายในเวลา 16.00 น.
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 1 – 2 วันทำการ)
17 ก.พ. 64
ภายในเวลา 16.00 น.
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก5 มี.ค. 64
4ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด5 – 9 มี.ค. 64
5รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online 11 – 19 มี.ค. 64