สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

หลักสูตรที่เปิดสอน
  • เทคโนโลยีการจัดการ
หลักสูตรนานาชาติ
  • นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ
แนะนำสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี