ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดการคัดเลือก ภาค 1/2563

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 คณิตศาสตร์ประยุกต์
2 เคมี
3 ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี
4 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
5 ชีวเวชศาสตร์
6 จุลชีววิทยา
7 ฟิสิกส์
8 ฟิสิกส์ประยุกต์
9 ภูมิสารสนเทศ
10 วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 เทคโนโลยีการจัดการ
2 เทคโนโลยีการจัดการ (เพิ่มเติม)
3 ภาษาต่างประเทศ
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 พืชศาสตร์
2 – เทคโนโลยีอาหาร
– เทคโนโลยีอาหาร (เพิ่มเติม)
3 เทคโนโลยีนวัตกรรมทางสัตว์
4 เทคโนโลยีชีวภาพ
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
2 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี
4 วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
5 วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
6 วิศวกรรมวัสดุ
7 นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์
8 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจีสติกส์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 เวชศาสตร์ปริวรรต
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010