ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว รอบที่ 4 : Direct Admission ปีการศึกษา 2564

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2564 ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 2 : Quota ประจำปีการศึกษา 2564

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 – 6 พ.ค. 64

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามวัน – เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศแต่ละประเภท และปฏิบัติตามกำหนดการในประกาศประเภทของตนเองอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม