ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 (ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564)

อ่านเพิ่มเติม