ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House รอบที่ 2 : Quota ปีการศึกษา 2564

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 15 – 18 พ.ค. 64

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 : Quota)

ทั้งนี้ หากผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ไม่ดำเนินการครบทุกขั้นตอนดังกล่าวตามวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้นจะถือว่าการทดสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นโมฆะ และจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือก ฯ ขั้นตอนถัดไป

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 : Quota)

ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่มีประกาศรายชื่อจนถึงวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 2 : Quota ประจำปีการศึกษา 2564

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 – 6 พ.ค. 64

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 : Quota)

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ โปรดศึกษารายละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 : Quota)

ทั้งนี้ หากผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ไม่ดำเนินการครบทุกขั้นตอนดังกล่าวตามวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้นจะถือว่าการทดสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นโมฆะ และจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือก ฯ ขั้นตอนถัดไป

อ่านเพิ่มเติม