รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับสมัคร/ประกาศผล
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทย์ฯ กีฬา)
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 62
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์12 เม.ย. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์20 เม.ย. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก24 เม.ย. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net24 - 25 เม.ย. 62
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว26 เม.ย. 62
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา26 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
8รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
2. ประเภทสาขาวิชากลุ่ม A (วิศวะ, เกษตร, IT, MT, ดิจิทัล, สาธาฯ)
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 62
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์12 เม.ย. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี)18 เม.ย. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก24 เม.ย. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net24 - 25 เม.ย. 62
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว26 เม.ย. 62
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา26 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
8รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
3. หลักสูตรนานาชาติ
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 62
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์12 เม.ย. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์18 เม.ย. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก24 เม.ย. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net24 - 25 เม.ย. 62
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว26 เม.ย. 62
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา26 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
8รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
4. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 62
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์12 เม.ย. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์18 เม.ย. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก24 เม.ย. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net24 - 25 เม.ย. 62
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว26 เม.ย. 62
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา26 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
8รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
5. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 62
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์12 เม.ย. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์18 เม.ย. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก24 เม.ย. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net24 - 25 เม.ย. 62
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว26 เม.ย. 62
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา26 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
8รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
6. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 8 ก.พ. – 23 มี.ค. 62
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์12 เม.ย. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์20 เม.ย. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก24 เม.ย. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net24 - 25 เม.ย. 62
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว26 เม.ย. 62
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา26 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
8รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
7. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 8 - 22 ก.พ. 62
2ตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร18 - 22 มี.ค. 62
3ตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันความถูกต้อง (กรณีที่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม/อัปโหลดเพิ่มเติม)1 - 3 เม.ย. 62
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 28 เม.ย. 62
5ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลเทคโนโลยีสุรนารี10 เม.ย. 62
6กิจกรรมสอบสัมภาษณ์11 เม.ย. 62
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing house12 เม.ย. 62
8ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net24 - 25 เม.ย. 62
9ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต27 เม.ย. 62
10ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา27 - 29 เม.ย. 62
11ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ลำดับสำรอง)30 เม.ย. 62
12ผู้ผ่านการคัดเลือก (ลำดับสำรอง) ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา30 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
13รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
8. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 12 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์12 เม.ย. 62
3ตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต
โดยนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (ตามข้อ 4.2) มายื่นด้วย
18 เม.ย. 62
4สอบสัมภาษณ์19 เม.ย. 62
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา24 เม.ย. 62
6ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net24 - 25 เม.ย. 62
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยัน Clearing House แล้ว26 เม.ย. 62
8ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา26 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
9รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010