• alt text
 • alt text
 • alt text

  รับสมัครทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  ปีการศึกษา 2561 รับสมัคร Online 1 - 24 พ.ค. 61
  เปลี่ยนแปลงวันสอบเป็น 9 มิ.ย. 61 อาคารเรียนรวม 2

 • alt text

  รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2561
  สมัคร Online บัดนี้ - 8 มิ.ย. 61

 • alt text

  ภาค 1/2561
  รับสมัคร Online 2 เม.ย. - 23 มิ.ย. 61

 • alt text

  ภาคการศึกษาที่ 1/2561
  รับสมัคร Online 9 เม.ย. - 29 มิ.ย. 61

 • alt text

  ติดตามประกาศผลได้ ในวันที่ 29 พ.ค. 61 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสาร
การสมัครเข้าศึกษา
การประกาศผล และ
รายละเอียดต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

สมัครเข้าศึกษาและประกาศผล ระดับปริญญาตรี

สมัครเข้าศึกษาและประกาศผล ระดับบัณฑิตศึกษา