รอบที่ 3 : รับตรงทั่วประเทศ

ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 : รับตรงทั่วประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010