รอบที่ 3 : รับตรงทั่วประเทศ (ผ่าน ทปอ.)

ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 : รับตรงทั่วประเทศ
ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลำดับที่ สำนักวิชา
1สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
6สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
- สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เปลี่ยนแปลงวันตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต เป็นวันที่ 13 พ.ค. 62
และวันสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 14 พ.ค. 62
7สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
8สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สมัครผ่าน กสพท.) => [เว็บไซต์ กสพท.]
กำหนดการ รับสมัคร/ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. 17 - 29 เม.ย. 62
2ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์9 พ.ค. 62
3การสอบสัมภาษณ์ และการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา11 พ.ค. 62
4ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา17 พ.ค. 62
5รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่10 ก.ค. 62
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010