หลักสูตร ระดับปริญญาโท

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์
2 หลักสูตรฟิสิกส์
3 หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์
4 หลักสูตรเคมี
5 หลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
6 หลักสูตรชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี
7 หลักสูตรจุลชีววิทยา
8 หลักสูตรภูมิสารสนเทศ
9 หลักสูตรชีวเวชศาสตร์
สำนักิวชาเทคโนโลยีสังคม
ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา
2 หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ
3 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
4 หลักสูตรสหกิจศึกษา
5 หลักสูตรการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรพืชศาสตร์
2 หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
3 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
4 หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร
5 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
2 หลักสูตรวิศวกรรมการไฟฟ้า
3 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี
4 หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
5 หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
6 หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ
7 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
8 หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจีสติกส์
9 หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
10 หลักสูตรวิศวกรรมระบบและการจัดการนวัตกรรม
11 หลักสูตรนวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรมลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย