หลักสูตร ระดับปริญญาเอก

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์
2 หลักสูตรฟิสิกส์
3 หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์
4 หลักสูตรเคมี
5 หลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
6 หลักสูตรชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี
7 หลักสูตรจุลชีววิทยา
8 หลักสูตรภูมิสารสนเทศ
9 หลักสูตรชีวเวชศาสตร์

สำนักิวชาเทคโนโลยีสังคม

ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา
2 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
4 หลักสูตรสหกิจศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรพืชศาสตร์
2 หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
3 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
4 หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร
5 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
2 หลักสูตรวิศวกรรมการไฟฟ้า
3 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี
4 หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ
5 หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
6 หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
7 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
8 หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจีสติกส์
9 หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค