รอบ 4 : Admission 2 ปี 2563

ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 4 : Admission 2
สมัครผ่าน ทปอ.
กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ.7 - 20 พ.ค. 63
2ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี9 มิ.ย. 63
3มทส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และดำเนินการชำระเงิน
ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
9 - 11 มิ.ย. 63
4กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่15 - 16 มิ.ย. 63
5ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สมัครผ่าน มทส.
ประกาศรับสมัครสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนอกเวลา)
กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผล (วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนอกเวลา)กำหนดการ
1รับสมัคร Online 7 - 20 พ.ค. 63
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 23 พ.ค. 63
7 – 21 พ.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา28 พ.ค. 63
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา29 - 30 พ.ค. 63
5กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่2 มิ.ย. 63
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 23.59 น.
6ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010