สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • ภูมิสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
แนะนำสำนักวิชาวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี