สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แนะนำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี