กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

หลักสูตรที่เปิดสอน
  • เทคโนโลยีดิจิทัล
  • นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
แนะนำกลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี