นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ยกเลิก การรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
[อ่านเพิ่มเติม]

รับสมัคร/ประกาศผล
รับสมัครเพื่อเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2562
รับสมัครเพื่อเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2562
  • รับสมัคร Online (22 ก.ค. – 11 ต.ค. 62)
  • ประกาศผลการคัดเลือก (29 ต.ค. 62) ไม่มีผู้ส่งเอกสารการสมัคร

รับสมัครเพื่อเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2562