สำนักวิชา/สาขา
โทรศัพท์
อีเมล์
วิทยาศาสตร์
- ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/คณิตศาสตร์044-224472/ 044-223716wittawatsr@g.sut.ac.th
- วิทยาศาสตร์การกีฬา044-224158dangbubpha@sut.ac.th
- ภูมิสารสนเทศ044-224652rs224652@gmail.com
เทคโนโลยีสังคม
- เทคโนโลยีการจัดการ044-224267mtech@sut.ac.th
- เทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)044-224249mtech@sut.ac.th
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
- เทคโนโลยีการผลิตพืช044-224579 / 044-223360machiko@sut.ac.th
044-224275sukanya.aia@sut.ac.th
- นวัตกรรมทางสัตว์044-224372papungkorn@sut.ac.th
044-223641jaksuma@sut.ac.th
044-223642chatsirin_nak@sut.ac.th
- เทคโนโลยีอาหาร044-224502kititpong.p83@sut.ac.th
044-224240jularat_aya@sut.ac.th
วิศวกรรมศาสตร์044-224274penpilas@sut.ac.th
สาธารณสุขศาสตร์
044-223995kanchana@sut.ac.th
044-223965phannipa@sut.ac.th
ศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล044-224273siyapa_k@sut.ac.th
- เทคโนโลยีดิจิทัล
- นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
แพทยศาสตร์044-223597 / 044-223943
พยาบาลศาสตร์
044-223520raweewan@sut.ac.th
044-223513lakkhana@sut.ac.th
044-223507surada@sut.ac.th
ทันตแพทยศาสตร์
044-223582wachiraporn@sut.ac.th
044-223581napatra@sut.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 044-223014 หรือ 044-223015