โปรดศึกษารายละเอียด และคุณสมบัติจากประกาศรับสมัคร
ก่อนทำการสมัคร Online

รับสมัคร Online ระหว่างวันที่ ….. – ………..

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 04422-4179
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โทร. 044-224209
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223943
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965
 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล โทร. 044-223789