โปรดศึกษารายละเอียด และคุณสมบัติจากประกาศรับสมัคร
ก่อนทำการสมัคร Online

รับสมัคร Online ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 5 มิ.ย. 66

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสมัครในระบบ ทปอ. รอบ 1-3 แล้ว
ไม่สามารถสมัครในรอบ 4 Direct Admission ได้

อ่านประกาศรับสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

ประกาศรับสมัครของแต่ละสำนักวิชา ได้แก่

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนอกเวลา

ประกอบด้วย เมคคาทรอนิกส์, ยานยนต์สมัยใหม่, โยธาและโครงสร้างพื้นฐาน, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม, วิศวกรรมระบบสมองกลอัจฉริยะและอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

วิธีการสม้ครเข้าศึกษา

การกรอกข้อมูลการสมัคร

*****************************************************

วิธีแก้ไขข้อมูลการสมัคร

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร
ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร
โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th หรือ napaporn@sut.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 04422-4179
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ โทร. 044-224267
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) โทร. 044-224249
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223943
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965
 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล โทร. 044-223789