โปรดศึกษารายละเอียด และคุณสมบัติจากประกาศรับสมัคร

รับสมัคร Online ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. – 10 ก.ค 65

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสมัครในระบบ ทปอ. รอบ 1-4 แล้ว
ไม่สามารถสมัครในรอบ 5 รับตรง มทส. ได้

อ่านประกาศรับสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

วิธีการสม้ครเข้าศึกษา

การกรอกข้อมูลการสมัคร

*****************************************************

วิธีแก้ไขข้อมูลการสมัคร

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร
ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร
โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th หรือ napaporn@sut.ac.th

ตารางกำหนดการ รับสมัคร – ประกาศผล

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- ชำระเงินค่าสมัคร
21 มิ.ย. - 10 ก.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 11 ก.ค. 65)
21 มิ.ย. - 10 ก.ค. 65
4มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 20 ก.ค. 65
5ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด20 - 24 ก.ค. 65
6มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว 25 ก.ค. 65
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์25 - 28 ก.ค. 65
8สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า (แบบ Onsite)2 ส.ค. 65
9ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 5 : รับตรง มทส.

ทุกกลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรนอกเวลา (ปวส., ป.ตรี)
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- ชำระเงินค่าสมัคร
21 มิ.ย. - 10 ก.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 11 ก.ค. 65)
21 มิ.ย. - 10 ก.ค. 65
4มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 20 ก.ค. 65
5ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด20 - 24 ก.ค. 65
6มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว 25 ก.ค. 65
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์25 - 28 ก.ค. 65
8สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า (แบบ Onsite)2 ส.ค. 65
9ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- ชำระเงินค่าสมัคร
21 มิ.ย. - 10 ก.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 11 ก.ค. 65)
21 มิ.ย. - 10 ก.ค. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 18 ก.ค. 65
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด18 - 24 ก.ค. 65
5ประกาศรายชื่อผํู้ผ่านการคัดเลือกที่ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว 25 ก.ค. 65
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์25 - 28 ก.ค. 65
7ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 04422-4179
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โทร. 044-224209
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965