[ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2561]

หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา ข้อ 9 การขอเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
    Fax 044-223010