สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์
2 หลักสูตรฟิสิกส์
3 หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์
4 หลักสูตรเคมี
5 หลักสูตรชีววิทยา
6 หลักสูตรชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี
7 หลักสูตรจุลชีววิทยา
8 หลักสูตรภูมิสารสนเทศ
9 หลักสูตรชีวเวชศาสตร์
10 หลักสูตรบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
– รายละเอียดหลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา
2 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
3 หลักสูตรสหกิจศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรพืชศาสตร์
2 หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
3 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
4 หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร
5 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
2 หลักสูตรวิศวกรรมการไฟฟ้า
3 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี
4 หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ
5 หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
6 หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
7 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
8 หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
9 หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต

สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

ลำดับที่ หลักสูตร
1 เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล