สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์
2 หลักสูตรฟิสิกส์
3 หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์
4 หลักสูตรเคมี
5 หลักสูตรชีววิทยา
6 หลักสูตรชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี
7 หลักสูตรจุลชีววิทยา
8 หลักสูตรภูมิสารสนเทศ
9 หลักสูตรชีวเวชศาสตร์
10 หลักสูตรบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
– รายละเอียดหลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา
2 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
3 หลักสูตรสหกิจศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรพืชศาสตร์
2 หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
3 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
4 หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร
5 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
2 หลักสูตรวิศวกรรมการไฟฟ้า
3 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี
4 หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
5 หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
6 หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ
7 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
8 หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
9 หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
10 หลักสูตรวิศวกรรมระบบ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรมลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
2 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

ลำดับที่ หลักสูตร
1 เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล