สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ยกเลิก การรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป [อ่านเพิ่มเติม]

กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online บัดนี้ - 14 ก.ค. 66 ก่อนเวลา 10.00 น.
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่สำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการคัดเลือก18 ก.ค. 66
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่18 ก.ค. 66
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน19 ก.ค. 66

ภาคการศึกษาที่ 3/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online - เกษตร และ พยาบาล
28 พ.ย. 65 - 31 ม.ค. 66
- วิศวกรรมศาสตร์
บัดนี้ - 17 มี.ค. 66 ก่อนเวลา 10.00 น.
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่สำนักวิชากำหนด
3- ประกาศผลการคัดเลือก (เกษตร และ พยาบาล)
- ประกาศผลการคัดเลือก (วิศวะ)
- เกษตร และ พยาบาล 13 ก.พ. 66
- วิศวกรรมศาสตร์ 21 มี.ค. 66
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่- เกษตร และ พยาบาล 16 - 19 ก.พ. 66
- วิศวกรรมศาสตร์ 21 - 22 มี.ค. 66
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน- เกษตร และ พยาบาล 16 - 19 ก.พ. 66
- วิศวกรรมศาสตร์ 21 - 22 มี.ค. 66

ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online - เกษตร พยาบาล 15 ส.ค. - 2 ต.ค. 65
- วิศวะ บัดนี้ - 18 พ.ย. 65
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่สำนักวิชากำหนด
3- ประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศผลการคัดเลือก (เพิ่มเติม)
- เกษตร พยาบาล 10 ต.ค. 65
- วิศวะ 22 พ.ย 65
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่- เกษตร พยาบาล 12 - 16 ต.ค. 65
- วิศวะ 22 - 23 พ.ย. 65
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน- เกษตร พยาบาล 12 - 16 ต.ค. 65
- วิศวะ 22 - 23 พ.ย. 65

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Onlineบัดนี้ - 26 ก.ค. 65 ก่อนเวลา 10.00 น.
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่สำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการคัดเลือก 27 ก.ค. 65
1 ส.ค. 65
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่27 - 31 ก.ค. 65
1 - 3 ส.ค. 65
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน27 - 31 ก.ค. 65
1 - 3 ส.ค. 65

ภาคการศึกษาที่ 3/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ บัดนี้ – 25 ก.พ. 65
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 2) บัดนี้ - 22 มี.ค. 65 ก่อนเวลา 10.00 น.
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่สำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการคัดเลือก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 1)

ประกาศผลการคัดเลือก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 2)
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ไม่มีผู้สม้คร)
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 1) วันที่ 7 มี.ค. 65
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 มี.ค. 65
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 10 - 13 มี.ค. 65
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 2) วันที่ 24 มี.ค. 65
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 10 - 13 มี.ค. 65
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 - 24 มี.ค. 65

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ บัดนี้ – 6 พ.ย. 64
(ก่อนเวลา 12.00 น)
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บัดนี้ – 1 ธ.ค. 64
(ก่อนเวลา 10.00 น)
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามสำนักวิชากำหนด
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 1 ธ.ค. 64
3- ประกาศผลการคัดเลือก (สำนักวิชาอื่น ๆ)
- ประกาศผลการคัดเลือก (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 17 พ.ย. 64
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 2 ธ.ค. 64
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 21 พ.ย. 64
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 2 ธ.ค. 64
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 21 พ.ย. 64
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online บัดนี้ – 27 ก.ค. 64
(ก่อนเวลา 12.00 น)
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามสำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 30 ก.ค. 64
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่31 ก.ค. – 1 ส.ค. 64
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 5 ส.ค. 64
6กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่30 ก.ค. - 2 ส.ค. 64
7ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564