สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ยกเลิก การรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป [อ่านเพิ่มเติม]

กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล ปีการศึกษา 2564

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online บัดนี้ – 6 พ.ย. 64
(ก่อนเวลา 12.00 น)
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามสำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก17 พ.ย. 64
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนโปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง
6กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง

ภาคการศึกษาที่ 3/2564

จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online บัดนี้ – 27 ก.ค. 64
(ก่อนเวลา 12.00 น)
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามสำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 30 ก.ค. 64
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่31 ก.ค. – 1 ส.ค. 64
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 5 ส.ค. 64
6กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่30 ก.ค. - 2 ส.ค. 64
7ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564