ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ Re-entry / ผู้เรียนคลังหน่วยกิต แนวปฏิบัติแต่ละสำนักวิชาขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา Re-entry / ผู้เรียนคลังหน่วยกิต

กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ภาคการศึกษาที่ 3/2566

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online บัดนี้ - 7 ก.พ. 67
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามสำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการคัดเลือก กลับเข้าศึกษา27 ก.พ. 67
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่27 - 28 ก.พ. 67
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน27 - 28 ก.พ. 67

ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online บัดนี้ - 20 ต.ค. 66
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามสำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการคัดเลือก กลับเข้าศึกษา 1 พ.ย. 66
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่1 -2 พ.ย. 66
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน3 พ.ย. 66

ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online บัดนี้ - 14 ก.ค. 66 ก่อนเวลา 10.00 น.
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่สำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการคัดเลือก
- กลับเข้าศึกษา (Re-entry)
- คลังหน่วยกิต
18 ก.ค. 66
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่18 - 20 ก.ค. 66
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน23 ก.ค. 66

ภาคการศึกษาที่ 3/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online - เกษตร และ พยาบาล
28 พ.ย. 65 - 31 ม.ค. 66
- วิศวกรรมศาสตร์
บัดนี้ - 17 มี.ค. 66 ก่อนเวลา 10.00 น.
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่สำนักวิชากำหนด
3- ประกาศผลการคัดเลือก (เกษตร และ พยาบาล)
- ประกาศผลการคัดเลือก (วิศวะ)
- เกษตร และ พยาบาล 13 ก.พ. 66
- วิศวกรรมศาสตร์ 21 มี.ค. 66
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่- เกษตร และ พยาบาล 16 - 19 ก.พ. 66
- วิศวกรรมศาสตร์ 21 - 22 มี.ค. 66
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน- เกษตร และ พยาบาล 16 - 19 ก.พ. 66
- วิศวกรรมศาสตร์ 21 - 22 มี.ค. 66

ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online - เกษตร พยาบาล 15 ส.ค. - 2 ต.ค. 65
- วิศวะ บัดนี้ - 18 พ.ย. 65
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่สำนักวิชากำหนด
3- ประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศผลการคัดเลือก (เพิ่มเติม)
- เกษตร พยาบาล 10 ต.ค. 65
- วิศวะ 22 พ.ย 65
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่- เกษตร พยาบาล 12 - 16 ต.ค. 65
- วิศวะ 22 - 23 พ.ย. 65
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน- เกษตร พยาบาล 12 - 16 ต.ค. 65
- วิศวะ 22 - 23 พ.ย. 65

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Onlineบัดนี้ - 26 ก.ค. 65 ก่อนเวลา 10.00 น.
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่สำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการคัดเลือก 27 ก.ค. 65
1 ส.ค. 65
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่27 - 31 ก.ค. 65
1 - 3 ส.ค. 65
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน27 - 31 ก.ค. 65
1 - 3 ส.ค. 65