สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ยกเลิก การรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป [อ่านเพิ่มเติม]

กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online บัดนี้ - 26 ก.ค. 65 ก่อนเวลา 10.00 น.
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่สำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการคัดเลือก27 ก.ค. 65
1 ส.ค. 65
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่27 - 31 ก.ค. 65
3 ส.ค. 65
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน27 - 31 ก.ค. 65
3 ส.ค. 65

ภาคการศึกษาที่ 3/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ บัดนี้ – 25 ก.พ. 65
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 2) บัดนี้ - 22 มี.ค. 65 ก่อนเวลา 10.00 น.
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่สำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการคัดเลือก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 1)

ประกาศผลการคัดเลือก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 2)
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ไม่มีผู้สม้คร)
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 1) วันที่ 7 มี.ค. 65
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 มี.ค. 65
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 10 - 13 มี.ค. 65
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 2) วันที่ 24 มี.ค. 65
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 10 - 13 มี.ค. 65
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 - 24 มี.ค. 65

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ บัดนี้ – 6 พ.ย. 64
(ก่อนเวลา 12.00 น)
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บัดนี้ – 1 ธ.ค. 64
(ก่อนเวลา 10.00 น)
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามสำนักวิชากำหนด
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 1 ธ.ค. 64
3- ประกาศผลการคัดเลือก (สำนักวิชาอื่น ๆ)
- ประกาศผลการคัดเลือก (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 17 พ.ย. 64
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 2 ธ.ค. 64
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 21 พ.ย. 64
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 2 ธ.ค. 64
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 21 พ.ย. 64
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online บัดนี้ – 27 ก.ค. 64
(ก่อนเวลา 12.00 น)
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามสำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 30 ก.ค. 64
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่31 ก.ค. – 1 ส.ค. 64
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 5 ส.ค. 64
6กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่30 ก.ค. - 2 ส.ค. 64
7ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564