ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อใช้ในกิจกรรมสัมภาษณ์

1. อุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ ipad เพื่อใช้ในการสแกน QR Code หรือเข้าถึงเว็บไซต์รายงานตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์
2. เลขประจำตัวผู้สมัคร เพื่อใช้ในการจองคิว, รายงานตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์ (วันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 66), และแจ้งกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์
3. ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1
4. แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio (ถ้ามี)
*** การแต่งกาย : ชุดนักเรียน/นักศึกษา เท่านั้น ***

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขั้นตอนการปฏิบัติ

โปรดคลิกเลือกตามลำดับขั้นตอน

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
  (ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ สามารถตรวจสอบ เลขประจำตัวผู้สมัคร ได้ในขั้นตอนนี้ และนำไปใช้กับทุกกิจกรรมการสัมภาษณ์)
 2. จองคิว และตรวจสอบผลการเข้ารับการสัมภาษณ์
  (สามารถดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 2 – 4 ต.ค. 66 ภายในเวลา 23.59 น.)
 3. รายละเอียด และกำหนดการสัมภาษณ์ (ในวันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 66)
 4. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์  ในวันที่ 20 ต.ค. 66 ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

(วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566)

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ

จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ โทร. 044-224267
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) โทร. 044-224249

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965

 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล โทร. 044-223789