รายละเอียด และกำหนดการสัมภาษณ์ของแต่ละสำนักวิชา รอบที่ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2567

คำเตือน

โปรดปฏิบัติตามรายละเอียด และกำหนดการสัมภาษณ์ของแต่ละสำนักวิชา/โครงการฯ อย่างเคร่งครัด

กำหนดการกิจกรรมในวันสัมภาษณ์ (วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566)

โปรดเตรียมเลขประจำตัวผู้สมัครให้พร้อม เพื่อใช้ในการยืนยันเข้าสัมภาษณ์ และแจ้งกรรมการเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

โครงการพิเศษ ได้แก่

หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่

หลักสูตรนอกเวลา

ประกอบด้วย เมคคาทรอนิกส์, ยานยนต์สมัยใหม่, โยธาและโครงสร้างพื้นฐาน, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม, วิศวกรรมระบบสมองกลอัจฉริยะและอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

แผนผังการเดินทาง สถานที่สอบสัมภาษณ์
(ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ โทร. 044-224267
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) โทร. 044-224249

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223943

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965

 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล โทร. 044-223789