ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ใช้วุฒิการศึกษา ปวส. และ ป.ตรี ในการสมัคร ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ : PORTFOLIO

อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจสอบพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ

จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ และขั้นตอนการปฏิบัติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010