ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223014 หรือ 044-223015 หรือ 044-223025 หรือ 044-223026