ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-Entry) ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เพิ่มเติม)

หากไม่ดำเนินการตามวันเวลา และขั้นตอนที่กำหนด

หากสิ้นสุดเวลาการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ออนไลน์ หรือนักศึกษายังไม่ Upload file ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1/รบ.1)/Transcript ที่มีวันจบการศึกษา จะถือว่าการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ไม่สมบูรณ์ หรือหากนักศึกษาส่งหลักฐานเอกสารอันเป็นเท็จ จะถือว่านักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา และถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online

ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการ

 1. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ Upload file เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
  ด้วยรหัสนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 – 4 ธ.ค. 64 (โปรดดำเนินการตามขั้นตอนในแถบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online)
 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่ 1,000 บาท
  (สามารถชำระเงินได้ ภายในวันที่ 4 ธ.ค. 64 ที่สถาบันการเงินตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน หากไม่ชำระเงินดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
  – คำแนะนำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
  – ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่
  นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร ยกเว้น Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน
  ***หากไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา 400 บาท/หน่วยกิต ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร
 4. ตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชาได้ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th เมนู [ผลการศึกษา]
  (ตรวจสอบผลได้หลังจากสำนักวิชาฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว)
 5. ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 13 ธ.ค. 64 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
  – VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
  – คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
  – ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
  ***ขอให้นักศึกษาเตรียมหูฟังสำหรับใช้ในการสอบ Listening***
 6. ลงทะเบียนเรียนทาง Internet เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 7. กิจกรรมอื่น ๆ เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online
สำหรับนักศึกษา Re-entry ภาค 2/2564

(ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธ.ค. 64)

โปรดทำตามลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

1. เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผล

ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th

ดำเนินการ Login เข้าสู่ระบบ

รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ หมายเลข Passport กรณีเป็นชาวต่างประเทศ

2. ดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online

(ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธ.ค. 64)

ไปที่เมนู [ขั้นตอนนักศึกษาใหม่]

3. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

เลือกเมนู [บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่]

โปรดกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และกดยืนยันข้อมูล

4. จัดเตรียม File เอกสารรายงานตัว

(ให้สแกนรวมกันเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 2.50 MB)

เอกสารรายงานตัว ประกอบด้วย

1) ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1/รบ.1) ต้องสแกนจากฉบับจริงเท่านั้น ที่มีวันสำเร็จการศึกษา และมีตราประทับของโรงเรียน เป็นสำคัญ (สแกนให้เห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
2) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใช้เฉพาะกรณีที่ชื่อ – สกุล ในใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1/รบ.1)/Transcript ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย เท่านั้น

5. Upload File เอกสารรายงานตัวเข้าสู่ระบบ

เข้าระบบทำการ Upload File เอกสาร

– คำแนะนำการ Upload ไฟล์เอกสาร
(หากยังไม่ดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ตามข้อ 3. จะไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้)

6. เข้ามาตรวจสอบสถานะการ Upload file

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข

ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 6 ธ.ค. 64

7. Upload ไฟล์ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่

(สวมชุดเครื่องแบบ นศ. มทส. เท่านั้น)

เข้าระบบทำการ Corp/Upload ภาพ

– ตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
– ศึกษาการใช้เครื่องมือ Crop ภาพและ Upload ภาพเข้าระบบ เพื่อทําบัตรนักศึกษา
– เครื่องมือเพื่อช่วยในการ Crop ภาพถ่าย Online (รองรับเฉพาะใน PC/Notebook)
– ร่วมตอบแบบสอบถามการทำบัตรนักศึกษาใหม่
(สอบถามรายละเอียดการทำบัตร นศ. ได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020