การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 : Admission

หากสิ้นสุดเวลาการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ฯ หรือนักศึกษายังไม่ Upload file ใบแสดงผลการเรียน / ปพ.1 / Transcript ที่มีวันจบการศึกษา

จะถือว่าการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ไม่สมบูรณ์ และหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกฯ และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 3 : Admission แล้วเท่านั้น

ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาควรทราบ

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online
(สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนอกเวลา (ปวส./ป.ตรี) ระหว่างวันที่ 2 – 10 มิ.ย 65)
(หลักสูตรอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิ.ย. 65)

โปรดทำตามลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

1. ศึกษารายละเอียดจากประกาศ

– ประกาศการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น นศ. ใหม่ Online (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนอกเวลา ปวส./ป.ตรี)

– ประกาศการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น นศ. ใหม่ Online (หลักสูตรอื่น ๆ)

2. เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผล

Login เข้าสู่ระบบ ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th

รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ หมายเลข Passport กรณีเป็นชาวต่างประเทศ

3. ดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online

ไปที่เมนู [ขั้นตอนนักศึกษาใหม่]

4. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

เลือกเมนู [บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่]

โปรดกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และกดยืนยันข้อมูล

5. จัดเตรียม File เอกสารรายงานตัว

(ให้สแกนรวมกันเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 2.50 MB)

เอกสารรายงานตัว ประกอบด้วย

5.1 ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1/Transcript ฉบับจริง มีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 ต้องมีวันจบการศึกษา และมีตราประทับของโรงเรียน/สถาบัน เป็นสำคัญ
5.1.2 วันที่จบการศึกษา ต้องไม่เกินวันเปิดภาคการศึกษาที่เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย

5.1.3 กรณีที่ส่งเอกสารฯ ล่าช้า ให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้
1) ระบุวันที่ที่จะส่งเอกสารใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1/Transcript ในระบบ
2) ต้องดำเนินการ Upload file เข้าสู่ระบบให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่

5.2 สำเนาหนังสือเดินทาง/Passport กรณีเป็นชาวต่างประเทศ

6. Upload File เอกสารรายงานตัวเข้าสู่ระบบ

เข้าระบบทำการ Upload File เอกสาร

– คำแนะนำการ Upload ไฟล์เอกสาร

(หากยังไม่ดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ตามขั้นตอนที่ 4. จะไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้)

7. เข้ามาตรวจสอบสถานะการ Upload file

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข

ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียน

8. Upload ไฟล์ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่

(สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษา มทส. เท่านั้น)
ดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 6 – 15 มิ.ย. 65

เข้าระบบทำการ Corp/Upload ภาพ

– ตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
– ศึกษาการใช้เครื่องมือ Crop ภาพและ Upload ภาพเข้าระบบ เพื่อทําบัตรนักศึกษา
– เครื่องมือเพื่อช่วยในการ Crop ภาพถ่าย Online (รองรับเฉพาะใน PC/Notebook)
– ร่วมตอบแบบสอบถามการทำบัตรนักศึกษาใหม่
(สอบถามรายละเอียดการทำบัตร นศ. ได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7)

คลิกที่ icon เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจองหอพักนักศึกษา Online

(TCAS รอบที่ 1 – 3)
ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65

งานหอพัก นศ. โทร. 044-225170
หรือ 044-225120

ขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคาร

เพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพักนักศึกษา ค่าไฟฟ้าน้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

ส่วนการเงินและบัญชี โทร.044-224103

การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

(สำหรับผู้ที่ต้องการเท่านั้น)

งานทุนการศึกษา โทร.044-223114ถึง5

การตรวจสอบ E-mail นักศึกษาใหม่

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.044-223038

SUT MOBILE APPLICATION (สำหรับนักศึกษา และผู้ปกครอง)

วิธีการ Download

 • ไปที่ App store หรือ Google Play store
 • ค้นหา sut reg
 • Download และติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน
 • Login : รหัสนักศึกษา
  Password : รหัสผ่านเดียวกับระบบทะเบียนนักศึกษา

การใช้งานสำหรับผู้ปกครอง

ผู้ปกครองสามารถใช้งาน Application ร่วมกับนักศึกษาได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเดียวกับนักศึกษา ซึ่งจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากระบบทะเบียนและประเมินผลเหมือนนักศึกษาทุกประการ

ข้อมูลข่าวสารที่จะได้รับ เมื่อใช้งาน Application

  • ข่าวประกาศต่าง ๆ ในระบบทะเบียนและประเมินผล
  • ประกาศจากอาจารย์ถึงนักศึกษาเป็นรายบุคคล
  • ตารางเรียน/ห้องเรียน
  • ตารางสอบ/ห้องสอบ/ผังห้องสอบ
  • ผลการลงทะเบียน และผลการเรียน (เกรด)
  • ข้อความแจ้งเตือนต่างๆ
   เช่น ตารางเรียนวันนี้ ตารางสอบวันนี้ แจ้งเตือนเมื่อเกรดออก แจ้งเตือนเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย/ชำระค่าใช้จ่าย ฯลฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020