ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อใช้ในกิจกรรมสัมภาษณ์

1. อุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ ipad เพื่อใช้ในการสแกน QR Code หรือเข้าถึงเว็บไซต์รายงานตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์
2. เลขประจำตัวผู้สมัคร เพื่อใช้ในการจองคิว, รายงานตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์ (22 ต.ค. 65), และแจ้งกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์
3. ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1
4. แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio (ถ้ามี)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขั้นตอนการปฏิบัติรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (.PDF)

โปรดคลิกเลือกตามลำดับขั้นตอน

 1. กำหนดการกิจกรรมสัมภาษณ์  (วันเสาร์ที่ 22 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป)
  (โปรดปฏิบัติตามรายละเอียด และกำหนดการสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชาอย่างเคร่งครัด)
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
  (ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ สามารถตรวจสอบ เลขประจำตัวผู้สมัคร ได้ในขั้นตอนนี้ และนำไปใช้กับทุกกิจกรรมการสัมภาษณ์)
 3. จองคิวเพื่อรับลำดับคิวเข้าสัมภาษณ์
  (สามารถดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 17 – 19 ต.ค. 65 ภายในเวลา 23.59 น.)
 4. ตรวจสอบลำดับคิวที่จองได้
 5. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ  ในวันที่ 31 ต.ค. 65 ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

โครงการพิเศษ ได้แก่

หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่

หลักสูตรนอกเวลา

ปวช. – ม.6

ปวส. – ป.ตรี

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ

จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โทร. 044-224209

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965

 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล โทร. 044-223789