กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล รอบที่ 1 : Portfolio ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เลือกแถบตามประเภทที่ต้องการดูข้อมูล

ทุกกลุ่มสาขาวิชา

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 10 พ.ย. - 20 ธ.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 22 ธ.ค. 65)
10 พ.ย. - 20 ธ.ค. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 13 ม.ค. 66
4กิจกรรมสัมภาษณ์21 ม.ค. 66
5มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์25 ม.ค. 66
6ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com7 - 8 ก.พ. 66
7มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว13 ก.พ. 66
8ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด13 - 17 ก.พ. 66
9กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 24 ก.พ. 66
10จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
11ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

หลักสูตรนอกเวลา ปวส. – ป.ตรี

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 10 พ.ย. - 20 ธ.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 22 ธ.ค. 65)
10 พ.ย. - 20 ธ.ค. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์13 ม.ค. 66
4กิจกรรมสัมภาษณ์21 ม.ค. 66
5มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 25 ม.ค. 66
6ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด25 - 31 ม.ค. 66
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว13 ก.พ. 66
8กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 24 ก.พ. 66
9จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
10ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

เข้าร่วม Line Openchat
“เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ”

Line Openchat “SUT TCAS 2566 [มทส. ’66]”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ โทร. 044-224267
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) โทร. 044-224249

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965

 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล โทร. 044-223789